Tu sei qui

Type Code Descrizione Marcatura Azienda Certificate
TR CU M-0 Ex d Manovre
 • Ex db IIC Gb U Ex tb IIIC Db U IP66 Ex db I Mb U
B.00751
TR CU CCAE, CCAI, CCAIF, CCAC Custodie di derivazione
 • Ex db IIC Gb U Ex tb IIIC Db U IP66
 • 1Ex db IIC T6/T5 Gb X Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db X IP66
 • 1Ex db IIC T6/T5 Gb X Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db X IP66
B.00758
TR CU EJB,EJBX Custodie di derivazione
 • Ex db IIB Gb U Ex db IIB+H2 Gb U Ex tb IIIC Db U IP66/IP67
 • 1Ex db IIB T6/T5 Gb X Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb X Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db X IP66/IP67
 • 1Ex db IIB T6/T5/T4 Gb X Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb X Ex tb IIIC T85°C÷T135°C Db X IP66/IP67
B.00760
TR CU LFED Armature illuminanti d'emergenza
 • 1Ex db op is IIB+H2 T6 Gb X
 • Ex tb IIIC T72°C Db X
B.00100_19
TR CU REV, REVD Pressacavi
 • Ex d IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02181
TR CU PY,SPY Prese e spine
 • 1Ex d IIC T6 Gb X
 • Ex tb IIIC T76°C Db X
B.02181
TR CU EYS,EZS,EYD,EZD Raccordi di bloccaggio
 • Ex d IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02181
TR CU S,S.1,GUA,GUF,EAH Scatole portamorsetti
 • 1Ex d IIC T… Gb X
 • 1Ex e IIC T… Gb X
 • 1Ex ia IIC T… Gb X
 • 1Ex ib IIC T… Gb X
 • Ex tb IIIC T…°C Db X
B.02184
TR CU FSQC,FP Prese e spine
 • 1Ex d IIC T6 Gb X
 • Ex tb IIIC T85°C Db X
B.02181
TR CU S,S.1,GUA,GUF,EAH Scatole vuote
 • Ex d IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU CSC,EFD,EMH,EFSCO Pulsantiere
 • 1Ex d IIC T6 Gb
 • Ex tb IIIC T85°C Db
B.02184
TR CU CSE,EFD3 Pulsantiere
 • 1Ex d IIB T… Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
B.02184
TR CU SA,CTB,CTB Cassette di derivazione
 • 1Ex e IIC T… Gb
 • 1Ex e ia IIC T… Gb
 • 1Ex ia IIC T… Gb
 • 1Ex ed IIC T… Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
B.02184
TR CU SA,CTB,CTB Componente
 • 1Ex e IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU M-0603,M-0604,M-0605,M-0530,M-0531 Attuatori di comando
 • 1Ex e IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU B-0140 Amperometro
 • 1Ex e IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU M-0612 LED di segnalazione
 • 1Ex de IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU M-0487 LED di segnalazione
 • 1Ex d IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU GUBE Pannelli di controllo
 • 1Ex de IIC T…Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
B.00211
TR CU EWL Armature illuminanti
 • 1Ex de IIC T5 Gb
 • Ex tb IIIC T100°C Db
B.01897
TR CU EVML Armature illuminanti
 • 1Ex e mb IIC T5 Gb
 • Ex tb IIIC T80°C Db
B.01897
TR CU EXEL,EXEL-L Armature illuminanti
 • 1Ex de mb IIC T4 Gb X
 • 1Ex de IIC T4 Gb X
 • Ex tb IIIC T70°C Db X
 • Ex tb IIIC T80°C Db X
B.01897
TR CU VIXLU Armature illuminanti
 • 1Ex e mb IIC T4 Gb
 • Ex tb IIIC T70°C Db
B.01897
TR CU EPC,EPRC,AP Prese e spine
 • 1Ex d IIC T6 Gb
 • Ex tb IIIC T85°C Db
B.02181